Datos da Responsable

Identidade do Responsable:
MARIA DEL CARMEN VAQUEIRO ALVAREZ

Nome comercial:  
INQUEDANZAS

NIF/CIF:
76904665W

Enderezo:
O BURACO, 1, BJ, ATIOS. 36418
PORRIÑO, PONTEVEDRA

Correo electrónico:
info@inquedanzas.org

Actividade:
INTERVENCIÓN SOCIAL E TERAPÉUTICA

Neste espazo, a/o USUARIA/O, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación.

MARIA DEL CARMEN VAQUEIRO ALVAREZ (en diante “A EMPRESA”), como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais das/os nosas/as usuarias/os.

Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) e a LSSI-CE a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.


Condicións xerais de uso
As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas da web integrantes do sitio web da EMPRESA, incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web inquedanzas. org (“Usuaria/o”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal inquedanzas. org

Datos persoais que solicitamos e como o facemos
Ler Política de privacidade.

Compromisos e obrigacións das/os usuarias/os
A/O Usuaria/o queda informada/o, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa EMPRESA. Desta forma, a/o usuaria/o comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto dos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares;
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares;
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web, inquedanzas. org, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da EMPRESA ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar o portal ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web.

Con todo, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto A EMPRESA non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

Medidas de seguridade
Os datos persoais comunicados polo usuario á EMPRESA poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva á EMPRESA, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.
A comunicación entre os usuarios e A EMPRESA utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a https, por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

Reclamacións
A EMPRESA informa que existen follas de reclamación a disposición de usuarios e clientes.
O Usuario poderá realizar reclamacións solicitando a súa folla de reclamación ou remitindo ben un correo electrónico a info@inquedanzas.org ou ben por correo postal a: O BURACO, 1, BJ, ATIOS, 36418, PORRIÑO, PONTEVEDRA indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación.

Plataforma de resolución de conflitos
Por se pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dereitos de propiedade intelectual e industrial
En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da EMPRESA. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da EMPRESA.
A/O usuaria/o coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.
No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia á EMPRESA indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

Ligazóns externas
As páxinas da web inquedanzas. org, proporciona ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

 • Contidos doutros blogues
 • Ferramentas
 • Recursos

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns.
A EMPRESA non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás devanditos ligazóns.
Así mesmo, o usuario atopará dentro deste sitio, páxinas, promocións, programas de afiliados que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información sempre é anónima e non se identifica ao usuario.
A Información que se proporcione nestes Sitios patrocinado ou ligazóns de afiliados está suxeita ás políticas de privacidade que se utilicen nos devanditos Sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade. Polo que recomendamos amplamente aos Usuarios para revisar detalladamente as políticas de privacidade das ligazóns de afiliado.
O Usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal inquedanzas. org, deberá obter a autorización previa e escrita da EMPRESA. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre A EMPRESA e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte da EMPRESA dos seus contidos ou servizos

Política de comentarios
Na nosa web permítense realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas.
Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros.
Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilio privado ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos.
Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado spam en xeral.
Non se permiten comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes. Non se considerarán tampouco aqueles comentarios que tenten forzar un debate ou unha toma de postura por outro usuario.

Exclusión de garantías e responsabilidades
O Prestador non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

Dereito de Exclusión
A EMPRESA resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

Modificacións
A EMPRESA resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

Lei aplicable e xurisdición
A relación entre A EMPRESA e a/o USUARIA/O rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Pontevedra.

Contacto
No caso de que calquera Usuaria/o tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal inquedanzas.org, por favor diríxase a info@inquedanzas.org.
De parte do equipo que formamos A EMPRESA agradecémosche o tempo dedicado en ler este Aviso Legal.