Privacidade

Política de privacidade

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

O responsable dos tratamentos de datos dos nosos usuarios, clientes ou provedores é Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” con NIF: 76904665W, con domicilio social O Buraco, 1 – baixo. Atios, 36418 O – Porriño, PONTEVEDRA.

Que tipo de datos temos sobre a súa persoa e como foron obtidos?

As categorías de datos persoais que Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” trata sobre os seus clientes, provedores e usuarios son:

  • Datos de identificación.
  • Direccións postais e/ou electrónicas.
  • Información comercial.

En ningún caso tratamos datos especialmente protexidos.

Todos os datos arriba relacionados foron obtidos ou ben directamente de vostede mediante o envío ou entrega dun formulario de contacto ou por medio da presentación dunha oferta comercial, proposta contractual, etc., ou ben da súa Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” ao facilitarnos os datos de identificación e demais información necesaria para levar a cabo o obxecto da relación contractual entre as partes. Será obrigación súa ou da súa Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” facilitarnos os datos actualizados en caso de modificación.

Con que finalidade tratamos os seus datos?

En Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” tratamos os datos que nos facilitan as persoas interesadas para levar a cabo algunha ou varias das seguintes finalidades:

  • A execución do servizo contratado polo cliente, de forma que, se a información facilitada non é correcta e completa, Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” poderá non levar a cabo a entrega.
  • Enviar a información que nos soliciten mediante o formulario de contacto da páxina web ou calquera outro medio de contacto coa nosa Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas”.
  • Facilitar, tanto a clientes potenciais como aos nosos clientes, ofertas de produtos e servizos do seu interese.
  • Levar a cabo a xestión administrativa, fiscal e contable dos nosos clientes e/ou provedores.
  • Levar a cabo enquisas de satisfacción, estudos de mercado, etc., co fin de poder ofrecerlle as ofertas máis adecuadas e unha calidade optimizada de servizo. Non elaboraremos perfís comerciais en base á información facilitada sen o seu consentimento e, consiguientemente, tampouco tomaremos decisións automatizadas sobre vostede en base a un perfil comercial.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que sexan ou estean directamente relacionadas con clientes potenciais, clientes ou provedores que Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” recompile mediante os distintos formularios de contacto e/ou recollida de información conservaranse mentres non se solicite a súa supresión polo interesado e mentres se manteña a relación mercantil ou comercial entre as partes, respectando en calquera caso os prazos mínimos legais de conservación segundo a materia.

En calquera caso, Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” gardará os seus datos persoais durante o período de tempo que sexa razoablemente preciso, @teniendo en cuenta as nosas necesidades de dar resposta a cuestións que xurdan ou resolver problemas, realizar melloras, activar novos servizos e cumprir os requisitos que esixa a lexislación aplicable. Isto significa que podemos conservar os seus datos persoais durante un período de tempo razoable incluso despois de que finalice a nosa relación comercial, deixase de usar os nosos produtos ou servizos ou esta páxina web. Despois deste período, os seus datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas”.

Cal é a base legal que xustifica o tratamento dos seus datos?

Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” basea o tratamento dos seus datos persoais nas seguintes lexitimacións legais, tal e como establece o  RGPD:

  • A execución dun contrato:

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é a execución dun contrato sobre algún dos servizos propios do obxecto social da Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” solicitado polo cliente, de acordo cos criterios establecidos pola Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” e aceptados polo interesado no momento da firma ou aceptación do contrato. A negativa por parte do cliente ou interesado a facilitar estes datos pode supoñer a non execución do contrato, dado que Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” non poderá levar a cabo a xestión ou execución do servizo.

  • O consentimento do interesado:

O consentimento obtense directamente do interesado a través dunha acción directa polos medios habilitados pola Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” para tal fin, e sempre precedido da correspondente cláusula informativa e facilitando o acceso a toda a información sobre protección de datos da Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas”. O interesado poderá revogar o seu consentimento en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á  licitud do tratamento previo á súa retirada.

A que destinatarios comunicaránselle os seus datos?

Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” nunca compartirá os seus datos persoais con ningunha terceira Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” sen contar co seu consentimento expreso.

Informámoslle de que podemos facilitar os seus datos persoais a organismos da Administración Pública e Autoridades competentes naqueles casos en que Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” reciba un requirimento formal por parte das devanditas Autoridades, ou nos casos nos que, actuando de boa fe, consideremos que tal acción é razoablemente necesaria para cumprir cun proceso xudicial, ou para contestar calquera reclamación ou demanda xudicial, ou para protexer os dereitos de Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas”, os seus clientes e persoas e entidades comercial ou xuridicamente ligadas á Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas”.

Cales son os seus dereitos como afectado ou interesado?

Acceso: ten dereito a saber se estamos a tratar os seus datos e, no seu caso, coñecer que datos persoais da súa titularidade estamos a tratar. Rectificación: ten vostede dereito a rectificar aqueles datos persoais que sexan inexactos. Supresión: baixo determinadas circunstancias, poderá solicitar a supresión dos seus datos. Limitación do tratamento: en determinadas circunstancias, terá vostede dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso informámoslle de que unicamente os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.  Portabilidad: ten dereito a recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitase e aqueles que se xeraron durante a relación contractual, así como a transmitilos a outra entidade. Oposición: en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, terá vostede dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, nese caso deixariamos de tratalos salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercer os mencionados dereitos mediante solicitude escrita con referénciaa “Protección de Datos”, xunto coa fotocopia do seu DNI, dirixida a Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas”, con domicilio O Buraco, 1 – baixo. Atios, 36418 O – Porriño, PONTEVEDRA, ou cursando a súa petición cos mesmos requisitos a través da dirección electrónica info@inquedanzas.org

Informámoslle de que vostede ten tamén dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, autoridade de control competente, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos.

Axencia Española de Protección de Datos.  C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid Telf. 901100099 / 912663517

Protección de datos dos usuarios da páxina web.

De conformidade co vixente Regulamento (UE) 2016/679, Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” infórmalle de que os datos de carácter persoal dos Usuarios do sitio web serán tratados pola Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” para os fins e actividades que se deriven do solicitado polo usuario en cada formulario de recollida de datos dá a nosa páxina web. Devandito tratamento dos seus datos estará amparado no seu propio consentimento. Ao pulsar o botón “ENVIAR” do formulario de contacto, o Usuario consente o tratamento dos seus datos por parte de Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas”.

Ademais, coa entrega de datos e/ou ao cubrir o/os formulario/ s, o Usuario autoriza expresamente a que a Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” utilice a dirección de correo ou o teléfono consignados como medio de comunicación e garante que os seus datos achegados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, consentindo expresamente o uso, tratamento e comunicación dos mesmos para as finalidades informadas.

Igualmente, informámoslle de que, salvo obrigación legal ou consentimento expreso pola súa banda, Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” non cederá os seus datos a terceiras persoas ou Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas”.

Por outra banda, de acordo co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, Maria del Carmen Vaqueiro Álvarez con nome comercial “Inquedanzas” comprométese a non enviar publicidade a través do correo electrónico sen obter antes exprésaa autorización do destinatario.